Πίνακες Διαπιστεύσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Πίνακες Διαπιστεύσεων
Το Ε.ΣΥ.Δ.
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διοικητικό Συμβούλιο 
Εθνικό Συμβούλιο  Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του Ε.ΣΥ.Δ.
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος του Ε.ΣΥ.Δ.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
 
  Πίνακες Διαπιστεύσεων  
 

  Επιλογές  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ!!

Πρόσβαση στον κατάλογο ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  • Επισκεφτείτε τον κατάλογο εγγράφων στην ενότητα "ΕΓΓΡΑΦΑ"

Πρόσβαση στον κατάλογο Διαπιστευμένων Φορέων & Εργαστηρίων

Πρόσβαση στην ενότητα INTRANET

  • Εάν είστε ενεργός αξιολογητής, εμπειρογνώμονας η ανήκετε στο προσωπικό του Ε.ΣΥ.Δ. επισκεφτείτε την ενότητα "Intranet"

Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων

Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων

Σημείωση : Τα κάτωθι πεδία διαπίστευσης δεν είναι διαθέσιμα στις ανωτέρω επιλογές. Οι διαπιστευμένοι φορείς για τα κάτωθι πεδία εμφανίζονται επιλέγοντας τους αντιστοίχους συνδέσμους στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1

Συστήματα Υπηρεσιών Διαχείρισης της Τεχνολογίας Πληροφοριών σύμφωνα με το ISO 20000-1

Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 50001

Συστήματα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το ISO 22301

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με το ISO 13485

Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το ISO 39001

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1435

Συστήματα Διαχείρισης  Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το  ΕΛΟΤ ΕΝ 15224

Συστήματα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Διαφθοράς σύμφωνα με το ΕΛΟΤ  ISO 37001

 EΛOT EN ISO/IEC 17065

Πιστοποίηση Προϊόντων σύμφωνα με τα τυποποιητικά έγγραφα AGRO 3

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14065

Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020

Έλεγχος Οχημάτων σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ 2007/46.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17043

Διοργανωτές Διεργαστηριακών Συγκριτικών Δοκιμών Ικανότητας


Portlet: [main page content]Portlet: [jsp content (if any)]

 

Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr